Wettelijke bewaartermijnen

Welkom,

Naast informatie over bewaartermijnen vindt u op deze site vrijblijvend nog veel meer nuttige informatie over de AVG en de toepassing ervan. Dit vanuit een juridisch, organisatorisch en technologisch oogpunt. Ga hiervoor naar de startpagina.

Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact met me op, u vindt mijn contactgegevens op de startpagina.

Op deze pagina vindt u diverse wettelijk vastgelegde bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens met de juiste grondslag is onderdeel van de beginselen van verwerking, dit is in meer detail vastgelegd in artikel 5 van de AVG.

De rechten van betrokken zoals recht van gegevenswissing zijn bijvoorbeeld niet van toepassing als de doeleinden van verwerking voortkomen uit wettelijke verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Onderstaande wettelijke doeleinden  zijn mogelijk niet uitputtend maar geven een beeld van wettelijk verplichtte bewaartermijnen die er zoal zijn.

DOCUMENT / GEGEVENS MINIMALE BEWAARTERMIJN MAXIMALE BEWAARTERMIJN INGANGSDATUM BEWAARTERMIJN VASTGELEGD IN
PERSONEELSGEGEVENS
Sollicitatiebrieven, – formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie, getuigschriften en verklaring omtrent gedrag 4 weken zonder toestemming, 1 jaar met toestemming van de sollicitant na beëindiging sollicitatieprocedure Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Arbeidsovereenkomst en wijzigingen 2 jaar Einde dienstverband Art. 52 Wet Rijksbelastingen
Correspondentie over
benoemingen, promotie,
demotie en ontslag
2 jaar Einde dienstverband Art. 52 Wet Rijksbelastingen
Verslagen van
functioneringsgesprekken
2 jaar Einde dienstverband Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Verslaglegging in het kader Wet Verbetering Poortwachte 2 jaar Einde dienstverband Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen 5 jaar Einde dienstverband Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Afspraken betreffende salaris en arbeidsvoorwaarden 7 jaar Einde dienstverband Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Burgerlijke staat werknemer 7 jaar Einde dienstverband Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
VUT-regeling 2 jaar Einde dienstverband Art. 52 Wet Rijksbelastingen
Afspraken inzake werk OR 2 jaar Einde lidmaatschap Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Loonbeslagen tot opheffing Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Gegevens betreffende etniciteit en herkomst 5 jaar Einde dienstverband Wet stimulering Arbeidsdeelnam en Minderheden – Wet Samen
Identiteitspapieren van van derden ingeleende vreemdelingen waarvoor een tewerkstellingsvergunning is verleend 5 jaar afloop kalenderjaar waarin arbeid
door ingeleende vreemdeling is
beëindigd
Wet Arbeid
Vreemdelingen
VIDEOBEELDEN PERSONEEL
Beelden beveiligingscamera’s 24 uur Start opname Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Opsporingscamera’s tbv fraude, diefstal e.d. Zolang het nodig is voor het doel
LOGFILES COMPUTERSYSTEMEN
Computersystemen 6 maanden Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
E-mail / Internet-monitoring 6 maanden Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
TOEGANGSCONTROLE & TIJDREGISTRATIE
Gegevens m.b.t. tijdsregistratie 52 weken vanaf de dag van registratie 6 maanden Arbeidstijdenbesluit
Gegevens m.b.t. toegangscontrole 6 maanden nadat recht op toegang is vervallen Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
MEDISCHE GEGEVENS & ARBO
Algemeen 10 jaar, maar werknemer kan om vernietiging vragen Art. 7: 456 Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Patiëntendossier 15 jaar Vanaf datum vervaardiging (of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit) Art. 7: 456 Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst